+48 504 430 660 odszkodowania.sps@wp.pl
Marczak - Odszkodowania i zadośćuczynienia - Biuro w Zduńskiej Woli

Wypadki komunikacyjne

Wypadek komunikacyjny to zdarzenie w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym, w którym uczestniczył co najmniej jeden pojazd (z napędem lub bez napędu silnikowego), którego skutkiem są szkody na uczestniczących w nim osobach. Kolizja to zdarzenie drogowe, w którym nikt nie odniósł obrażeń. Powstałe  w  wyniku  zdarzeń  drogowych  szkody  dzielone  są  na  dwie  kategorie: majątkowe  i  osobowe.  Poszkodowani,   którzy   nie   znają  przepisów   prawa   ubiegają  się  jedynie  o odszkodowania za zniszczony pojazd. Nie dochodzą roszczeń np. za uszczerbek na zdrowiu, który często jest bardziej dotkliwy niż powstałe szkody materialne.

Odszkodowanie komunikacyjne to świadczenie będące finansową rekompensatą powstałej szkody, przysługujące osobie poszkodowanej na skutek wypadku drogowego lub kolizji, pod warunkiem, że osoba ta nie jest sprawcą zdarzenia. Świadczenia wypłacane są najczęściej z polisy  OC sprawcy wypadku lub kolizji. W przypadku gdy sprawca jest nieznany lub nie wykupił polisy OC należnych roszczeń można dochodzić od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Procedura dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z polisy OC sprawcy wypadku jest stosunkowo prosta, ale już uzyskanie satysfakcjonującej wysokości świadczenia wymaga wiedzy, doświadczenia i czasu. Czasami zdarza się, że przedstawiciel ubezpieczyciela ocenia zniszczenia samochodu, a następnie przygotowuje kosztorys naprawy tak, aby kwota odszkodowania była możliwie najniższa np. obniżając jej wycenę poprzez zastosowanie do naprawy zamienników zamiast części oryginalnych. Pamiętajmy, że ubezpieczyciel nie może dowolnie określić kosztu naprawy samochodu i uzależnić wysokości świadczenia od tego, czy była ona wykonana w autoryzowanej stacji obsługi (gdzie samochód zostanie naprawiony oryginalnymi częściami), czy w małym warsztacie samochodowym.

Osoba bezpośrednio poszkodowana w wypadku może dochodzić:

  • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów i utraconych korzyści np. zwrotu utraconych zarobków, kosztów naprawy pojazdu;
  • zwrotu kosztów np: leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji związanych z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia;
  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, pokrycia kosztów przygotowania się do wykonywania nowego zawodu, jeśli w wyniku wypadku osoba pokrzywdzona została inwalidą;
  • renty wyrównawczej przeznaczonej na wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przed i po wypadku, gdy w wyniku zdarzenia drogowego doszło do całkowitej lub częściowej utraty przez poszkodowanego zdolności do pracy zarobkowej;
  • renty na pokrycie kosztów utrzymania w przypadku zwiększenia się potrzeb poszkodowanego;
  • rekompensaty za zmniejszenie szans powodzenia w przyszłości np. utraconą możliwość awansu zawodowego.

W przypadku śmierci poszkodowanego najbliżsi członkowie rodziny mogą dochodzić:

  • zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu,
  • odszkodowania, gdy śmierć poszkodowanego spowodowała znaczące pogorszenie ich sytuacji życiowej,
  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • renty alimentacyjnej, gdy na poszkodowanym ciążył obowiązek alimentacyjny.

Odszkodowanie komunikacyjne powinno pokryć udokumentowane wydatki poniesione wskutek szkody materialnej spowodowanej wypadkiem. Ze względu na to, że wysokość odszkodowania nie może przekraczać faktycznych kosztów poniesionych przez poszkodowanego, należy kompletować dokumentację dotyczącą szkody np. rachunki, faktury oraz dokumentację potwierdzającą stan zdrowia np. wyniki badań, recepty itp.

Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy i dotyczy szkody niematerialnej tzw. krzywdy. Ma na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych, które wystąpiły lub wystąpią w związku z zaistniałym zdarzeniem, na skutek np. pogorszenia zdrowia psychicznego, gorszej sytuacji finansowej i życiowej, powstałych trudności w codziennym funkcjonowaniu, itp. Na wysokość zadośćuczynienia mogą mieć wpływ m.in. rozmiar i czas trwania doznanej krzywdy, natężenie bólu, długotrwałość leczenia, utrata perspektyw na przyszłość, nieodwracalne następstwa wypadku np. kalectwo. Wartości przyznawanych zadośćuczynień często wielokrotnie przekraczają wartości odszkodowań za szkody majątkowe na osobie.

W normalnym toku postępowania roszczeń można dochodzić do 3 lat, jeżeli sprawca jest nieznany do 10 lat, a w przypadku gdy szkody powstały w wyniku przestępstwa do 20 lat od momentu zdarzenia, które szkody wywołało. Osoby małoletnie mogą się ubiegać o odszkodowanie do dwóch lat po uzyskaniu pełnoletności.

Skuteczne egzekwowanie należnych roszczeń wymaga kompletnej dokumentacji potwierdzającej przebieg wypadku (należy wezwać policję lub sporządzić oświadczenie, wskazujące na winę sprawcy, spisać jego dane, takie jak numer dowodu osobistego, PESEL, numer polisy) oraz fachowej pomocy prawnika.

Jeżeli zostaliście Państwo poszkodowani wskutek wypadku komunikacyjnego lub kolizji, wyrządzona szkoda ma wpływ na Państwa zdrowie oraz majątek i zamierzacie ubiegać się o pieniądze z OC sprawcy lub funduszu gwarancyjnego, albo kwota otrzymanego już odszkodowania jest zbyt niska, zapraszamy do kontaktu. Proponujemy Państwu współpracę z naszą firmą odszkodowawczą. Działamy kompleksowo, szybko i przede wszystkim skutecznie. Zawsze walczymy o możliwie najwyższe odszkodowania pozwalające na naprawę powstałej szkody.

Nie bierzemy odpowiedzialności za skutki zastosowania w praktyce informacji wynikających z powyższego wpisu. Zasadne jest skonsultowanie się z prawnikiem – adwokatem bądź radcą prawnym przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych.