+48 504 430 660 odszkodowania.sps@wp.pl
Marczak - Odszkodowania i zadośćuczynienia - Biuro w Zduńskiej Woli

Wypadki komunikacyjne

Wypadek komunikacyjny to zdarzenie w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym, w którym uczestniczył co najmniej jeden pojazd (z napędem lub bez napędu silnikowego), skutkiem którego to zdarzenia są szkody na uczestniczących w nim osobach (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć). Kolizja natomiast to zdarzenie, w którym nikt nie odniósł obrażeń.

Powstałe  w  wyniku  zdarzeń  drogowych  szkody  dzielone  są  na  dwie  kategorie:

 • majątkowe  i 
 • osobowe. 

Poszkodowani,   którzy   nie   znają  przepisów   prawa   ubiegają  się  jedynie  o odszkodowania za zniszczony pojazd. Nie dochodzą roszczeń np. za uszczerbek na zdrowiu, który często jest bardziej dotkliwy niż powstałe szkody materialne.

Odszkodowanie komunikacyjne to świadczenie będące finansową rekompensatą powstałej szkody, przysługujące osobie poszkodowanej na skutek wypadku drogowego lub kolizji. O tym kiedy należy się takie odszkodowanie (a także inne wskazane niżej świadczenia) możecie Państwo szczegółowo dowiedzieć się tutaj.

Stosowne świadczenia wypłacane są najczęściej z polisy  OC sprawcy wypadku drogowego lub kolizji. W przypadku gdy sprawca jest nieznany lub nie wykupił polisy OC należnych roszczeń można dochodzić od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Uzyskanie satysfakcjonującej wysokości świadczenia wymaga wiedzy, doświadczenia i czasu. Nierzadko zdarza się, że ubezpieczyciel ocenia zniszczenia samochodu, a następnie przygotowuje kosztorys naprawy tak, aby kwota odszkodowania była możliwie najniższa np. obniżając jej wycenę poprzez zastosowanie do naprawy zamienników zamiast części oryginalnych. 

Osoba bezpośrednio poszkodowana w wypadku drogowego może dochodzić:

 • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów np.: naprawy pojazdu, leczenia, pielęgnacji czy rehabilitacji;
 • odszkodowania z tytułu utraconych korzyści np.: utraconego zarobku;
 • pokrycia kosztów przygotowania się do wykonywania nowego zawodu, jeśli w wyniku wypadku osoba poszkodowana została inwalidą;
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (ból fizyczny i cierpienia psychiczne);
 • renty przeznaczonej na wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przed i po wypadku, gdy w wyniku zdarzenia drogowego doszło do całkowitej lub częściowej utraty przez poszkodowanego zdolności do pracy zarobkowej;
 • renty na pokrycie kosztów utrzymania w przypadku zwiększenia się potrzeb poszkodowanego;
 • rekompensaty za zmniejszenie szans powodzenia w przyszłości np. utraconą możliwość awansu zawodowego.

W przypadku śmierci poszkodowanego najbliżsi członkowie rodziny mogą dochodzić:

 • zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu,
 • odszkodowania, gdy śmierć poszkodowanego spowodowała znaczące pogorszenie ich sytuacji życiowej,
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • renty alimentacyjnej, gdy na poszkodowanym ciążył obowiązek alimentacyjny.

W procesie likwidacji szkody po wypadku drogowym kluczowa jest oczywiście zawsze dokumentacja medyczna poszkodowanego

Co do samego uzyskiwania odszkodowania zaś - istotne znaczenie mają zazwyczaj dokumenty potwierdzające podniesienie przez poszkodowanego określonych kosztów w związku z zaistniałym zdarzeniem drogowym. Wskazane jest zatem zachowywanie wszelkich rachunków, faktur, recept.

Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy i dotyczy szkody niematerialnej tzw. krzywdy. Ma na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych, które wystąpiły lub wystąpią w związku z zaistniałym zdarzeniem. Na wysokość zadośćuczynienia mogą mieć wpływ m.in. rozmiar i czas trwania doznanej krzywdy, natężenie bólu, długotrwałość leczenia, utrata perspektyw na przyszłość, konieczność korzystania z pomocy osób trzecich, nieodwracalne następstwa wypadku np. kalectwo. Tutaj znajdziesz szereg artykułów dotyczących wysokości należnego zadośćuczynienia

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej zdarzeniem drogowym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Obowiązują tutaj jednak również i pewne dodatkowe reguły:

 • ww. termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jednakże w przypadku szkód na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia;
 • jeżeli szkoda wyniknęła ze zbrodni lub występku - termin przedawnienia wynosi lat dwadzieścia i jest liczony od dnia popełnienia przestępstwa;
 • przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Skuteczne egzekwowanie należnych roszczeń wymaga kompletnej dokumentacji potwierdzającej przebieg zdarzenia drogowego (należy wezwać policję lub sporządzić oświadczenie, wskazujące na winę sprawcy, spisać jego dane, takie jak numer dowodu osobistego, PESEL, numer polisy) oraz fachowej pomocy prawnika.

Jeżeli zostaliście Państwo poszkodowani wskutek wypadku komunikacyjnego lub kolizji i zamierzacie ubiegać się o pieniądze z OC sprawcy lub funduszu gwarancyjnego albo kwota otrzymanego już odszkodowania jest zbyt niska - zapraszamy do kontaktu. Proponujemy Państwu współpracę z naszą firmą odszkodowawczą. Działamy kompleksowo, szybko i przede wszystkim skutecznie. Zawsze walczymy o możliwie najwyższe odszkodowania, pozwalające na naprawę powstałej szkody.

Nie bierzemy odpowiedzialności za skutki zastosowania w praktyce informacji wynikających z powyższego wpisu. Zasadne jest skonsultowanie się z prawnikiem – adwokatem bądź radcą prawnym przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych.