+48 504 430 660 odszkodowania.sps@wp.pl
Marczak - Odszkodowania i zadośćuczynienia - Biuro w Zduńskiej Woli

Błędy medyczne

Niedopatrzenia, zaniedbania, błędne decyzje personelu medycznego przyczyniają się do niepotrzebnych cierpień, chorób, często śmierci pacjentów. Mają one również wpływ ma ich dalsze życie, utratę pracy, konieczność zmiany planów życiowych. W związku z tym, że odszkodowania za błędy medyczne mogą osiągnąć bardzo wysokie wartości, instytucje medyczne, które przyczyniły się do szkody i ich ubezpieczyciele starają się uniknąć odpowiedzialności. Uzyskanie odszkodowania za błąd medyczny jest trudne i najczęściej wymaga pomocy ze strony firmy odszkodowawczej. Istnieje konieczność udowodnienia, że określone postępowanie personelu medycznego jest błędem medycznym lub zdarzeniem medycznym oraz, że istnieje zależność pomiędzy nim, a utratą zdrowia lub życia przez poszkodowanego. Nie można uzyskać odszkodowania za błąd medyczny, gdy w jego konsekwencji pacjent nie ucierpiał.

Świadczymy pomoc prawną dla poszkodowanych pacjentów i ich rodzin dochodzących roszczeń związanych z błędami medycznymi. Nasi prawnicy posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające na profesjonalne prowadzenie tego typu spraw i uzyskiwanie możliwie najwyższych kwot odszkodowań.

Co to jest błąd medyczny?

Błąd w sztuce lekarskiej to czynność bądź zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodne z zasadami i wiedzą medyczną. Błędów lekarskich dopuszczają się wyłącznie lekarze. Błąd medyczny to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub innej osoby wykonującej zawód medyczny, które naruszają podstawowe prawa pacjenta, dotyczące jego życia i zdrowia, powodują powstanie szkody u pacjenta np. zakażenia, uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub prowadzą do śmierci. Zdarzenie medyczne to czynność lub zaniechanie przedstawicieli zawodów medycznych oraz innych pracowników placówek medycznych.

W zależności od etapu leczenia pacjenta, w którym popełniono błąd wyróżnia się:

 • błędy diagnostyczne np. brak wywiadu lekarskiego lub niestarannie przeprowadzony wywiad, brak wymaganych badań diagnostycznych, zła interpretacja wyników badań, zła diagnoza lekarska;
 • błędy terapeutyczne np. niewłaściwa terapia, nieprawidłowe dawkowanie leków, brak koniecznych konsultacji. Błędy terapeutyczne mogą być związane z postawioną wcześniej błędną diagnozą lub mogą występować mimo diagnozy postawionej prawidłowo;
 • błędy organizacyjne np. nieprawidłowe zarządzanie placówką medyczną, wadliwy sprzęt diagnostyczny, brak odpowiedniego wyposażenia placówki, braki kadrowe, zła organizacja procesu leczenia. Błędy organizacyjne najczęściej popełniane są przez niemedycznych pracowników placówek służby zdrowia;    
 • błędy wykonawcze czyli nieprawidłowa realizacja procesu leczenia np. nieprawidłowo wykonany zabieg operacyjny, podanie niewłaściwego leku.

Poszkodowany na skutek błędu medycznego może ubiegać się o:

 • odszkodowanie za błąd medyczny, czyli rekompensatę strat i kosztów poniesionych przez osobę poszkodowaną lub osobę bliską osobie zmarłej na skutek błędu medycznego np. kosztów zakupu leków, rehabilitacji, konsultacji lekarskich;
 • zadośćuczynienie za krzywdę, czyli jednorazowe świadczenie rekompensujące straty, ból, cierpienie fizyczne i psychiczne związane np. z pogorszeniem się stanu zdrowia, brakiem widocznych efektów leczenia, śmiercią (beneficjentami są członkowie najbliższej rodziny poszkodowanego);
 • rentę na zwiększone potrzeby, czyli świadczenie okresowe przeznaczone na wydatki, które poszkodowany w związku z zaistniałą szkodą ponosi regularnie np: opatrunki, wizyty lekarskie, opiekę pielęgniarską, sprzęt medyczny, dojazdy do lekarza;
 • rentę z tytułu korzyści utraconych np. okresowego lub trwałego zaprzestania wykonywania pracy zawodowej, utraconych możliwości rozwoju, awansu;
 • ustalenie odpowiedzialności na przyszłość, gdy w chwili wydania wyroku trudno stwierdzić czy stan poszkodowanego w przyszłości nie pogorszy się;
 • zapłatę z góry kwoty potrzebnej na koszty leczenia, czyli świadczenie, które można uzyskać po udowodnieniu np. konieczności wykonania określonego zabiegu, zakupu sprzętu medycznego;
 • odsetki od żądanych w pozwie kwot.

Zgodnie z przepisami prawa o odszkodowanie za błąd medyczny można ubiegać się w ciągu trzech lat od momentu pojawienia się jego skutków. Pogorszenie stanu zdrowia może nastąpić nawet do dziesięciu lat po określonym zdarzeniem medycznym. Decyzję o zgłoszeniu się do firmy odszkodowawczej należy podjąć jak najszybciej, ponieważ czas działa na niekorzyść poszkodowanego. W tego typu sprawach często konieczne są zeznania świadków, dostęp do kompletnej dokumentacji medycznej, a w przypadku śmierci poszkodowanego - decyzja o przeprowadzeniu sekcji zwłok.

Udowodnienie błędu medycznego wymaga skompletowania dokumentacji dotyczącej danego zdarzenia medycznego np.: zebrania wyników wykonanych badań, dokumentacji dotyczącej zastosowanych procedur medycznych, dokumentacji z pobytu w szpitalu, wypisu ze szpitala i innych. Zgodnie z przepisami prawa placówki medyczne zobowiązane są do udostępnienia, na żądanie pacjenta, pełnej dokumentacji medycznej. Poszkodowany powinien zweryfikować zebrane dokumenty, a ewentualne rozbieżności pomiędzy sposobem leczenia, a zapisami w historii choroby muszą potwierdzić świadkowie (np. członkowie rodziny). W celu uzyskania zwrotu kosztów leczenia należy posiadać rachunki, faktury lub inne dokumenty potwierdzające wydatki np. na wizyty lekarskie i dojazd do lekarzy, na zakup leków, na rehabilitację. Można również zgromadzić rachunki związane z kosztami koniecznego przekwalifikowania się.

Kwota odszkodowania za błąd lekarski zależy od subiektywnej wyceny skutków uszczerbku na zdrowiu. Może zostać ustalona zarówno na drodze postępowania sądowego jak i w toku negocjacji z podmiotem odpowiedzialnym lub ubezpieczycielem. Odszkodowania można dochodzić od placówki medycznej, ubezpieczyciela lub osoby odpowiedzialnej za szkodę (np. lekarza). W przypadku błędów medycznych możemy mieć do czynienia z odpowiedzialnością cywilną, zawodową, pracowniczą i karną.

Sprawy dotyczące błędów medycznych wymagają znajomości szeregu przepisów prawnych, ustaw, orzecznictwa polskich sądów w analogicznych sprawach oraz dużego doświadczenia  w doborze argumentów podczas negocjacji oraz na sali sądowej.

Nasza firma zapewni Państwu profesjonalną analizę sprawy i szans uzyskania odszkodowania. Gwarantujemy odpowiednie fachowe wsparcie w walce o możliwe najwyższą kwotę odszkodowania. Zapraszamy do współpracy.

Nie bierzemy odpowiedzialności za skutki zastosowania w praktyce informacji wynikających z powyższego wpisu. Zasadne jest skonsultowanie się z prawnikiem – adwokatem bądź radcą prawnym przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych.