+48 504 430 660 odszkodowania.sps@wp.pl
Marczak - Odszkodowania i zadośćuczynienia - Biuro w Zduńskiej Woli

Odszkodowanie w przypadku szkody na osobie

Odszkodowanie w przypadku szkody na osobie

W przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia odszkodowanie - czyli naprawienie szkody - obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Poszkodowany może żądać również by zobowiązany do odszkodowania wyłożył "z góry" sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą - także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Tytułem wstępu.

We wpisie analizuję kwestię wysokości odszkodowania w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Innymi słowy - jakie koszty objęte są odszkodowaniem w przypadku szkody na osobie. Zaznaczam, że całkowicie odrębną kwestią jest - czy i kto w ogóle zobowiązany jest do naprawienia szkody (na zasadzie winy, ryzyka itd.). Należy również pamiętać, że poszkodowanemu, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, mogą przysługiwać także inne, obok odszkodowania, roszczenia - o  zadośćuczynienie  za  szkodę  niemajątkową  (krzywdę  czyli  doznany ból i cierpienie) czy o rentę.

O wysokości należnego zadośćuczynienia w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia możecie Państwo przeczytać w następującym wpisie:
http://adwokatmarczak.pl/artykuly/wysokosc-zadoscuczynienia-w-razie-uszkodzenia-ciala-lub-wywolania-rozstroju-zdrowia/

Podstawowe pojęcia.

Uszkodzenie ciała - to naruszenie strefy fizycznej osoby, pozostawiające ślady o charakterze wewnętrznym lub zewnętrznym. Przykładem mogą być: złamanie kości czy uszkodzenie narządów wewnętrznych.

Rozstrój zdrowia - to zakłócenie funkcjonowania organizmu. Rozstrój zdrowia musi mieć charakter rzeczywisty choć równocześnie może być rozstrojem przemijającym. Przykładem rozstroju zdrowia jest dowolna choroba, zarówno fizyczna jak i psychiczna (zakażenie wirusem HCV, nerwica itd.).

Poszkodowany - to każda osoba, która doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia mogą występować równocześnie (częsta sytuacja w praktyce). Poszkodowanym może być także dziecko poczęte, o ile urodzi się żywe. W pewnych przypadkach za poszkodowanego można uznać również osobę, której dobra zostały naruszone pośrednio (przykładowo - wskutek błędów lekarskich dziecko rodzi się martwe; jego rodziców w efekcie powyższego zdarzenia dotyka depresja, która z kolei skutkuje niemożnością wykonywania pracy i utratą dochodów).

Ważne!

Odszkodowanie wchodzi w grę nie tylko w przypadku wywołania całkiem "nowego" uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia - lecz również w przypadku znacznego pogorszenia dotychczasowego stanu poszkodowanego!

Wysokość odszkodowania.

Jak wskazałem na wstępie - odszkodowanie obejmuje wszelkie koszty wynikłe z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Nie mogą to być jednak koszty dowolne, wynikające z fantazji czy też "fanaberii" poszkodowanego! Koszty muszą być normalnym następstwem uszkodzenia ciała lub wywołanego rozstroju zdrowia. Innymi słowy - muszą być to koszty pozostające w adekwatnym związku ze schorzeniem, koszty celowe i konieczne w sytuacji danego poszkodowanego. Nie ma jednak znaczenia to, czy poniesione koszty przyniosły oczekiwane rezultaty (np. w postaci poprawy stanu zdrowia poszkodowanego).

Przykładowe koszty, które mogą być objęte odszkodowaniem:

- koszty zakupu leków i opatrunków, koszty zastosowania szczególnej diety, koszty wizyt lekarskich (nawet  tych  "prywatnych",  choć  tutaj  pod  pewnymi  warunkami)  czy  pobytów  poszkodowanego   w szpitalach, wreszcie - koszty wynikające z konieczności sprawowania opieki nad poszkodowanym;

Warto wiedzieć!

Korzystanie z pomocy innej osoby i związane z tym koszty stanowią koszty opieki (leczenia), o których mowa była powyżej. To poszkodowany może żądać zwrotu tych kosztów i to niezależnie od tego, kto sprawuje opiekę nad nim (może być to i osoba bliska - np. żona), nawet w sytuacji, gdy opieka sprawowana była nieodpłatnie (typowe w przypadku opieki ze strony osób najbliższych). Koszty takiej opieki nie powinny jednak przekraczać wynagrodzenia osoby profesjonalnie zajmującej się świadczeniem wymaganego rodzaju opieki. Przydatne w tym wypadku staje się odniesienie np. do stawek opieki PKPS.

- koszty nabycia odpowiednich urządzeń, przykładowo - wózka inwalidzkiego;

- koszty przystosowania miejsca zamieszkania do potrzeb osoby poszkodowanej;

- koszty remontu a nawet nabycia pojazdu dostosowanego do potrzeb osoby poszkodowanej;

- koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu, jeżeli poszkodowany stał się inwalidą;

- wyrównanie utraconego przez poszkodowanego, wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, zarobku.

Co jeszcze wiedzieć warto?

Należy pamiętać, iż to na poszkodowanym ciąży obowiązek udowodnienia zakresu poniesionej szkody. Wysokość szkody może być dowodzona za pomocą wszelkich środków dowodowych, w zależności od konkretnej sytuacji. Tak więc dowodem mogą być faktury, dokumentujące poniesione przez poszkodowanego wydatki na leki czy urządzenia, ale również... opinie biegłych specjalistów, wskazujące na zakres koniecznej opieki nad poszkodowanym ze strony osób trzecich.

Warto również wiedzieć o szczególnym przepisie, znajdującym się w Kodeksie postępowania cywilnego, który stanowi, że jeżeli w sprawie o naprawienie szkody, sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. Powoływanie się na wspomniany przepis należy traktować jednakże jako ostateczność, kluczem w sprawach o odszkodowanie jest dobre przygotowanie, w szczególności - w zakresie dowodów na okoliczność poniesionej szkody.

Na rozmiar odszkodowania wpływać mogą także instytucje miarkowania odszkodowania oraz przyczynienia się poszkodowanego. O nich w kolejnych wpisach.

Autor: adwokat Maciej Marczak


Autor nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania w praktyce informacji wynikających z powyższego artykułu. Autor wskazuje, iż zasadnym jest skonsultowanie się z prawnikiem – adwokatem bądź radcą prawnym przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych. Powyższy artykuł stanowi jedynie zarys bardzo szerokiej i złożonej kwestii prawnej. Prawa autorskie zastrzeżone.