+48 504 430 660 odszkodowania.sps@wp.pl
Marczak - Odszkodowania i zadośćuczynienia - Biuro w Zduńskiej Woli

Jak uzyskać odszkodowanie, gdy sprawca wypadku nie ma ubezpieczenia OC?

Jak uzyskać odszkodowanie, gdy sprawca wypadku nie ma ubezpieczenia OC?

Aktualne ubezpieczenie OC jest dla posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązkowe. Niestety, istnieje znaczna grupa uczestników ruchu drogowego, która nie ma wykupionej polisy. Co w sytuacji, gdy   sprawca   wypadku,  którego  jesteśmy  uczestnikiem,  nie  ma  wymaganego  ubezpieczenia?   Jak  i przede wszystkim - od kogo - uzyskać możemy odszkodowanie? O tym - w niniejszym wpisie!

Tytułem wstępu...

Ilość kierowców bez polisy OC jest znaczna (w roku 2016 ustalono około... 52.000 takich przypadków!, patrz: http://www.dzienniklodzki.pl/motofakty/a/wyzsze-kary-za-brak-polisy-oc-ile-zaplacimy-za-brak-ubezpieczenia-samochodu,12833786/). Sprawia to niestety, że bardzo łatwo możemy stać się uczestnikiem zdarzenia spowodowanego przez właśnie takiego kierującego. O ile w przypadku drobnych  kolizji  nie   będzie  to   problem,  o  tyle  przy  poważnych   wypadkach   uzyskanie,  idących w dziesiątki czy setki tysięcy złotych, świadczeń od osoby "prywatnej" może być trudne, a wręcz niemożliwe.

UFG czyli nasza deska ratunku...

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (czyli właśnie - UFG) to odpowiedź polskiego ustawodawcy na przedstawiony powyżej problem. UFG ma osobowość prawną, siedzibę w Warszawie, zaś jego  działalność  określona  została  w  ustawie.  Do  zadań  Funduszu  należy  m.in.  zaspokajanie roszczeń  z  tytułu  ubezpieczeń  obowiązkowych,  w  granicach  określonych  ustawowo,  za  szkody  na  osobie,  w mieniu, w mieniu i na osobie, powstałe na terytorium Polski a wyrządzone ruchem zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego posiadacz nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Ograniczenia.

Nie  zawsze  będziemy  mogli  liczyć  na  pokrycie  naszej  szkody  przez  UFG. Stanie  się  tak  chociażby  w przypadku uszkodzenia samochodu, gdy posiadamy dobrowolne ubezpieczenie AC. Ustawa stanowi, że jeżeli poszkodowany, w przypadku szkody w mieniu, może zaspokoić roszczenie na podstawie umowy ubezpieczenia dobrowolnego, Fundusz wyrównuje szkodę w części, w której nie może być zaspokojona, wraz z uwzględnieniem utraconych zniżek składki oraz prawa do zniżek składki.

Jak zgłosić szkodę?

Swoje roszczenia do Funduszu możemy zgłosić przez dowolny zakład ubezpieczeń, który sprzedaje polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zakład ubezpieczeń udzieli nam niezbędnej pomocy. Zakład  ubezpieczeń  nie  ma prawa  odmówić  przyjęcia  naszego  zgłoszenia!  To  zakład ubezpieczeń w istocie przeprowadza proces "likwidacji szkody".

Jak długo się czeka?

UFG jest zobowiązany zaspokoić nasze roszczenia w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń. Może się jednak zdarzyć, iż wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu albo wysokości świadczenia we wskazanym wyżej terminie nie jest możliwe. W takim przypadku - świadczenie powinno być spełnione w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności, z tym że bezsporna część świadczenia powinna być spełniona przez Fundusz w "podstawowym" terminie czyli 30 dni.

Przedawnienie roszczeń.

Co oczywiste - również roszczenia poszkodowanego w wypadku w stosunku do Funduszu ulegają przedawnieniu. Roszczenia ta przedawniają się z upływem terminów przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym.

Warto widzieć!

Bieg przedawnienia roszczenia przerywa się także przez zgłoszenie Funduszowi roszczenia. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie otrzymał na piśmie oświadczenie Funduszu o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.

I na zakończenie...

Z chwilą wypłaty przez Fundusz odszkodowania, sprawca szkody oraz osoba, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - są obowiązani do zwrotu Funduszowi spełnionego świadczenia i poniesionych kosztów! Jazda bez OC to więc nie tylko przejaw braku odpowiedzialności - to również narażanie się na dotkliwe konsekwencje finansowe. Warto pamiętać, że nawet jeżeli nie dojdzie do żadnego wypadku - za sam brak OC posiadaczy pojazdów mechanicznych grożą wysokie kary.

Warto również wiedzieć, że UFG może być pomocny także w sytuacji wypadku, którego sprawcy nie udało się ustalić (bo, przykładowo, zbiegł swoim pojazdem z miejsca zdarzenia...).

Sprawdzenia polisy OC sprawcy wypadku możecie Państwo dokonać na stronie UFG:

https://ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page/Page_4d98135c_14e2b8ace27__7ff1/Pagee0e22f3_14efe6adc05__7ff1/Page4d024e07_14f0a824115__7ff6?_afrLoop=7075996038402517&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=16wfi7t5ey_29

Autor: adwokat Maciej Marczak


Autor nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania w praktyce informacji wynikających z powyższego artykułu. Autor wskazuje, iż zasadnym jest skonsultowanie się z prawnikiem – adwokatem bądź radcą prawnym przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych. Powyższy artykuł stanowi jedynie zarys bardzo szerokiej i złożonej kwestii prawnej. Prawa autorskie zastrzeżone.