+48 504 430 660 odszkodowania.sps@wp.pl
Marczak - Odszkodowania i zadośćuczynienia - Biuro w Zduńskiej Woli

Błędy medyczne - rodzaje.

Błąd medyczny może skutkować powstaniem roszczeń pieniężnych po stronie pacjenta albo osób mu bliskich.

Błędy medyczne - rodzaje.

Pojęcie błędu medycznego nie zostało zdefiniowane w przepisach żadnej z ustaw. Nie oznacza to jednak, że definicja taka w praktyce nie funkcjonuje. Możemy ją odtworzyć zarówno w oparciu o poglądy specjalistów prawa medycznego jak i orzeczenia sądów. Co więcej - jesteśmy w stanie wskazać co najmniej kilka podstawowych rodzajów błędów medycznych.

Obok pojęcia błędu medycznego funkcjonują pojęcia zbliżone, używane synonimicznie, takie jak błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej, błąd w stosowaniu wiedzy lekarskiej czy błąd w sztuce medycznej. Najprościej błąd medyczny możemy zdefiniować po prostu jako błąd w stosowaniu wiedzy lekarskiej. Natomiast szerszą, bardziej precyzyjną definicją jest:

błąd lekarski to nieprawidłowe, czyli niezgodne ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, działanie bądź zaniechanie osoby wykonującej zawód medyczny, a pozostające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych pacjentowi.

Rodzaje błędów medycznych.

Błędy medyczne mogą dotyczyć różnych aspektów procesu udzielania świadczeń medycznych i w oparciu o to kryterium możemy podzielić je na:

  • błędy diagnostyczne,
  • błędy terapeutyczne,
  • błędy techniczne,
  • błędy organizacyjne,
  • błędy informacyjne.

Błąd diagnostyczny jest to błąd, który występuje w ramach procesu rozpoznawania choroby. Polega on na nieprawidłowym, niezgodnym z aktualną wiedzą medyczną, zdiagnozowaniu jednostki chorobowej, tj. w szczególności - stwierdzeniu innej jednostki niż występująca u pacjenta w rzeczywistości bądź też nierozpoznaniu w ogóle żadnej jednostki chorobowej, w sytuacji, gdy pacjent w rzeczywistości na konkretną jednostkę chorobową cierpi. Omawiany błąd może przyjąć także i formę diagnozy opóźnionej bądź co gorsza - odłożonej. Błąd tego rodzaju występuje najczęściej w praktyce onkologicznej, chirurgicznej i ginekologicznej. Konsekwencje błędu rozpoznania mogą być bardzo poważne od braku wdrożenia wymaganego leczenia po leczenie zdrowego pacjenta.

Błąd terapeutyczny polega na wyborze niewłaściwego sposobu leczenia, w szczególności - nieadekwatnego do istniejącej u pacjenta jednostki chorobowej, ale także - leczenia za pomocą metod, które nie odpowiadają aktualnej wiedzy medycznej czy też leczenia nie mającego uzasadnienia. Błąd terapeutyczny, jak już wskazano, może być także konsekwencją błędu diagnostycznego.

Błąd techniczny to błąd polegający na wadliwym technicznie przeprowadzeniu badania diagnostycznego lub zabiegu. Błąd ten winien być rozumiany szeroko, w tym jako obejmujący również np. przypadki braku sprawdzenia stanu aparatury przed zbiegiem, pozostawienia ciała obcego po operacji etc.

Błąd organizacyjny przejawia się w nieprawidłowej organizacji placówki medycznej. Może on w szczególności dotknąć takich sfer jak bezpieczeństwo pacjentów, stan sanitarny placówki, sprawność niezbędnej aparatury medycznej. 

Wreszcie - błąd informacyjny - polega na nieudzieleniu pacjentowi informacji, które mają istotne znaczenie dla jego funkcjonowania w przyszłości.  

Każdy ze wskazanych wyżej błędów może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia, a nawet życia pacjenta. W zależności od tychże konsekwencji, pacjentowi (albo osobom mu bliskim w przypadku zgonu pacjenta) przysługiwać mogą m.in. określone roszczenia pieniężne.


Autor: adwokat Maciej Marczak
Autor nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania w praktyce informacji wynikających z powyższego artykułu. Autor wskazuje, iż zasadnym jest skonsultowanie się z prawnikiem – adwokatem bądź radcą prawnym przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych. Powyższy artykuł stanowi jedynie zarys bardzo szerokiej i złożonej kwestii prawnej. Prawa autorskie zastrzeżone.